CZĘŚĆ 1. DANE OGÓLNOINFORMACYJNE

Nazwa

Liczba ECTS

Prawne i społeczne problemy informatyki

2,0

 

Jednostka odpowiedzialna

Koordynator

Zakład Zarządzania i Rachunkowości

dr Aleksander Chmiel

 

Rodzaj przedmiotu

Forma zaliczenia

Język wykładowy

Kierunkowy

Zaliczenie

polski

 

 

 

Kierunek

Semestr

Moduł kształcenia

Informatyka i ekonometria

1

wszystkie

 

 

 

CZĘŚĆ 2. BILANS PUNKTÓW ECTS I CZASU PRACY STUDENTA

Studia

stac.

 

 

godz.

Godziny kontaktowe

Praca własna

ECTS

razem

prakt.

ECTS

godz.

W

KW

ĆW

L

KN

EGZ

ECTS

godz.

2,0

50

25

1,0

25

0

15

0

0

8

2

1,0

25

 

Studia

niestac.

 

 

godz.

Godziny kontaktowe

Praca własna

ECTS

razem

prakt.

ECTS

godz.

W

KW

ĆW

L

KN

EGZ

ECTS

godz.

2,0

50

25

0,5

13

0

8

0

0

3

2

1,5

37

 

 

 

CZĘŚĆ 3. CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDMIOT

Lp.

Przedmioty poprzedzające

 

brak

 

 

 

Kod

Cele przedmiotu

C-1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu prawa karnego, cywilnego, autorskiego i administracyjnego związanymi z szeroko rozumianą informatyką.

C-2

Zapoznanie studenta z głównych zasadami prawnymi, na których opiera się przekazywanie danych, dostęp do informacji itp. a także konsekwencje naruszenia obowiązujących w tym zakresie norm prawnych, z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE.

C-3

Wskazanie słuchaczowi aktualnych źródeł prawa dotyczących omawianych tematów wg stanu na dzień prowadzonego wykładu - zapoznanie studenta z miejscami publikacji aktów prawnych, nabycie umiejętności wyszukiwania aktualnych źródeł prawa i korzystania z podstawowych aktów prawnych dotyczących omawianych dziedzin prawa.

C-4

Wskazanie metod zastosowania subsumpcji typowych stanów faktycznych do obowiązujących norm prawnych.

C-5

Nabycie przez studenta umiejętności oraz wykształcenie postaw kierowania się zasadami prawa dla jego poszanowania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych związanych m.in. z dostępem do informacji, przetwarzaniem danych itp.


 

 

 

 

 

Kod efektu

Efekty kształcenia przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych (kod)

Sposób pomiaru osiągnięcia przedmiotowego efektu kształcenia

Forma zajęć

EP-1

Przyswojenie podstawowych zasad prawnych, pojęć i instytucji z zakresu cywilnego, autorskiego, administracyjnego, umożliwiającym analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych, oraz przyswojenie zasad  funkcjonowania prawa w Polsce.

K1P_W09
K1P_W12

ZP - Zaliczenie pisemne

K - konwersatorium

EP-2

Zrozumienie procesu subsumpcji typowych stanów faktycznych do obowiązujących norm prawnych (aktualnych źródeł prawa) dotyczących omawianych tematów wg stanu na dzień prowadzonych zajęć oraz nabycie umiejętności kierowania się zasadami prawa dla jego poszanowania przy podejmowaniu decyzji.

K1P_U05

OP - Opracowanie projektu

K - konwersatorium

EP-3

Rozumie korzyści jakie daje postępowanie etycznie w ramach wyznaczonych ról zawodowych i społecznych oraz wykazuje niezbędną społeczną wrażliwość,  jest świadom zagrożeń związanych z Internetem i biznesem informatycznym uwzględniając także aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

K1P_K05
K1P_K06

OS - Obserwacja studentów podczas zajęć
AZ - Aktywność podczas zajęć

K - konwersatorium

 

 

 

CZĘŚĆ 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

 

 

 

Kod

KONWERSATORIA treści

Liczba godz.
S

Liczba godz.
NS

K-1

Elementy prawa karnego - przestępstwa komputerowe:
a. szpiegostwo komputerowe
b. oszustwa komputerowe
c. sabotaż komputerowy
d. inne przestępstwa.

5

3

K-2

Cywilno-prawne aspekty informatyki (zawieranie umów, dokumenty itp.):
- umowa dostępu do sieci i transmisji danych
- umowy o świadczenie usług, umowy z dostawcami informacji, umowy o prowadzenie reklamy
- podpis elektroniczny
- zawieranie umów drogą elektroniczną.

4

2

K-3

Prawa autorskie:
- autorskie prawa niemajątkowe
- autorskie prawa majątkowe ( umowy licencyjne)
- dozwolony użytek
- programy komputerowe w prawie autorskim
- programista jako twórca
- zwielokrotnianie programu a tworzenie kopii zapasowej
- rozpowszechnianie i modyfikacja programu
- ochrona baz danych
- ochrona praw autorskich w konwencjach międzynarodowych
- ochrona innych praw niematerialnych np. znaki towarowe.

4

2

K-4

Możliwości wykorzystania informatyki w postępowaniu administracyjnym:
- prawo człowieka do dostępu do informacji oraz ochrona danych
- ochrona danych osobowych
- dostęp do informacji publicznej – zakres i uprawnienia
- załatwianie spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu,
- cyfrowy „urząd” w Internecie.

2

1

Razem:

15

8

 

 

 

 

Kod

KONSULTACJE

Liczba godz.
S

Liczba godz.
NS

KN

Udzielanie odpowiedzi na pytania, które zadają studenci. Indywidualne omawianie ze studentami interesujących ich problemów z obszaru przedmiotu, pogłębienie interesujących danego studenta tematów, omawianych w trakcie zajęć, wyjaśnienie niejasnych pojęć i zjawisk.

8

3

Razem:

8

3

 

 

 

 

 

 

 

Metody dydaktyczne

Kod metody

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

M-1

Studia (analizy) przypadków

M-4

Praca z podręcznikiem

M-7

Praca nad projektem

M-8

Konsultacje

M-9

Dyskusja

M-10

 

 

 

 

Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta – bilans punków ECTS

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

 

ogółem

zajęcia praktyczne

ogółem

zajęcia praktyczne

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów (godziny kontaktowe)

K - konwersatorium (omawianie kazusów i case study opartych na  rzeczywistych przykładach pochodzących z praktyki prawniczej)

15

10

8

5

KN - konsultacje

8

0

3

0

Z - zaliczenie

2

0

2

0

razem:

25

10

13

5

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do zajęć (analiza kazusów i case study opartych na  rzeczywistych przykładach pochodzących z praktyki prawniczej omawianych na zajęciach)

5

5

10

10

Przygotowanie do zaliczenia

5

0

10

0

Studia nad literaturą

5

0

7

0

Praca nad projektem (rozwiązywanie kazusów i case study opartych na rzeczywistych przykładach pochodzących z praktyki prawniczej)

10

10

10

10

razem:

25

15

37

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

50

25

50

25

Punkty ECTS za przedmiot

2,0

1,0

2,0

1,0

Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi (liczba godzin)

25

25

 

 

 


CZĘŚĆ 5. KRYTERIA OCENY

Uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest po zrealizowaniu wszystkich efektów przedmiotowych w stopniu, co najmniej dostatecznym.

Kod efektu

kształcenia przedmiotu

Waga w ocenie ostatecznej

przedmiotu w %:

Kryteria oceny

EP-1

50%

3,0- Zna podstawowe  pojęcia i  potrafi i rozróżnić;
3,5- Jw. +Potrafi zdefiniować pojęcia i instytucje oraz zasady prawne ;
4,0- Jw. +Potrafi nie tylko zdefiniować, ale rozumie je na przekładach praktycznych;
4,5 - Jw. +Potrafi rozwiązać proste zagadnienia problemowe;
5,0- Jw. + Potrafi rozwiązać proste kazusy

EP-2

40%

3,0-Zna podstawowe pojęcia, organy i instytucje oraz potrafi je rozróżnić;
3,5- Jw. + Potrafi zdefiniować pojęcia i instytucje oraz zasady prawne;
4,0- Jw.+ Potrafi nie tylko zdefiniować, ale rozumie je na przekładach praktycznych;
4,5 Jw. + Potrafi rozwiązać proste zagadnienia problemowe wraz z określeniem zasad odpowiedzialności i konsekwencji nie-przestrzegania prawa;
5.0 - Jw. +Potrafi rozwiązać proste kazusy

EP-3

10%

osiągnął w stopniu dostatecznym (3,0): Minimalne zrozumienie oraz respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne
osiągnął w stopniu plus dostatecznym (3,5): Częściowe zrozumienie oraz częściowe respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne
osiągnął w stopniu dobrym (4,0): Pełne zrozumienie i częściowe respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne
osiągnął w stopniu plus dobrym (4,5): Pełne zrozumienie i respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne
osiągnął w stopniu bardzo dobrym (5,0): Pełne zrozumienie i respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne oraz  pozytywne wpływanie na postawy i zachowania innych słuchaczy.

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest, jako suma ocen cząstkowych otrzymanych za osiągnięcie każdego z powyższych kryteriów przemnożonych przez przypisaną im wagę w następujący sposób:

Zgodnie z Regulaminem Studiów WSEI, student otrzymuje do indeksu wpisy odpowiadające osiągnięciu efektów przypisanym do wszystkich form zajęć przedmiotu. Jeśli przedmiot realizowany jest, jako:

1.     wykład + konwersatoria oraz

2.     wykład + ćwiczenia (laboratoria) -> w pierwszej kolejności zaliczane są konwersatoria (albo odpowiednio ćwiczenia / laboratoria) a ocena ostateczna jest wyliczona zgodnie z wagami opisanymi powyżej

3.     konwersatoria + ćwiczenia (laboratoria) -> w pierwszej kolejności zaliczane są ćwiczenia / laboratoria a ocena ostateczna wpisywana jest przez prowadzącego konwersatoria po jej wyliczeniu zgodnie z wagami opisanymi powyżej
 


 

 

 

CZĘŚĆ 6.  LITERATURA PRZEDMIOTU

Podstawowa

LP-1

Podrecki P. (red.), „Prawo Internetu”, Wydawnictwo: LexisNexis, Warszawa 2004

LP-2

Michniewicz G., „Ochrona własności intelektualnej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016

LP-3

Golat R., „Prawo autorskie i prawa pokrewne”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

LP-4

Golat R., „Prawo autorskie: Komentarz dla praktyków”, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o. Gdańsk, Gdańsk 2008

LP-5

Wybrane zagadnienia z zakresu aktów prawnych: Konstytucja RP, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo autorskie – wraz z ew. komentarzami.

LP-6

Prawo internetu - Teksty Ustaw Becka- wprowadzenie dr Przemysław Polański. Stan prawny: 17 września 2013 r. Rok: 2013 (wybrane zagadnienia).

LP-7

Prawo internetu. Zbiór aktów prawnych

Flisek Aneta, Żelazowska Wioletta Wydawca: C.H. BECK

Rok : 2014

LP-8

Prawo dla twórców internetowych Witońska-Pakulska Agnieszka Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: 2017

 

 

 

 

Uzupełniająca

LU-1

Szpor G., Wiewiórowski W., „Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

LU-2

Szpor G., „Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011

LU-3

Radwański Z.,„ Prawo Cywilne: część ogólna”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015

LU-4

Chmiel A., „Przestępstwa z wykorzystaniem komputera”, „Palestra” Nr 10/91

LU-5

Chmiel A., „Co informatyk o prawie wiedzieć powinien”, Radca Prawny nr 131, listopad 2012

LU-6

Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym

Radoniewicz Filip Rok wydania: 2016 Wolters Kluwer

 

 

 

Kierownik jednostki organizacyjnej

data

 

podpis