Przejdź do głównej zawartości

116 Kursy

Prowadzący: Zajac Pawel

EK_S_2

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  EK_S_1

 • (0)
 • Prowadzący: Gąsior Tomasz

  Bankowość stacjonarne 2020/2021

  Materiały z zajęć

 • (0)
 • Prowadzący: Stasiuk Katarzyna

  Psychologia Katarzyna Stasiuk

  Zajęcia z psychologii 

 • (0)
 • Prowadzący: Szydło Robert

  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zarządzanie 1

  Kurs dla studentów pierwszego roku zarządzania WSEI - poprawny

 • (0)
 • Inne

  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - ćwiczenia Zarządzanie 1 rok

  Kurs dla studentów pierwszego roku zarządzania WSEI.

 • (0)
 • Prowadzący: Bobrowski Mirosław

  Prowadzenie projektów informatycznych - Mirosław Bobrowski

  Przegląd stosowanych metodyk prowadzenie Projektów IT. Szczególny nacisk na role w Projekcie i "przykrawanie(tailoring)" oraz kiedy która metodyka ma zastosowanie. Zmierzenie się z definicją własnego Projektu

 • (0)
 • Prowadzący: Kozdęba Andrzej

  Warsztaty przedsiębiorczości

  W trakcie warsztatów przedsiębiorczości studenci nauczą się, w jaki sposób założyć przedsiębiorstwo, które będzie dobrze prosperującym podmiotem na rynku.

 • (0)
 • Prowadzący: Lewandowska Koryna

  Psychologia

 • (0)
 • Prowadzący: Chmiel Aleksander

  Prawne i społeczne problemy informatyki

   

  CZĘŚĆ 1. DANE OGÓLNOINFORMACYJNE

  Nazwa

  Liczba ECTS

  Prawne i społeczne problemy informatyki

  2,0

   

  Jednostka odpowiedzialna

  Koordynator

  Zakład Zarządzania i Rachunkowości

  dr Aleksander Chmiel

   

  Rodzaj przedmiotu

  Forma zaliczenia

  Język wykładowy

  Kierunkowy

  Zaliczenie

  polski

   

   

   

  Kierunek

  Semestr

  Moduł kształcenia

  Informatyka i ekonometria

  1

  wszystkie

   

   

   

  CZĘŚĆ 2. BILANS PUNKTÓW ECTS I CZASU PRACY STUDENTA

  Studia

  stac.

   

   

  godz.

  Godziny kontaktowe

  Praca własna

  ECTS

  razem

  prakt.

  ECTS

  godz.

  W

  KW

  ĆW

  L

  KN

  EGZ

  ECTS

  godz.

  2,0

  50

  25

  1,0

  25

  0

  15

  0

  0

  8

  2

  1,0

  25

   

  Studia

  niestac.

   

   

  godz.

  Godziny kontaktowe

  Praca własna

  ECTS

  razem

  prakt.

  ECTS

  godz.

  W

  KW

  ĆW

  L

  KN

  EGZ

  ECTS

  godz.

  2,0

  50

  25

  0,5

  13

  0

  8

  0

  0

  3

  2

  1,5

  37

   

   

   

  CZĘŚĆ 3. CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDMIOT

  Lp.

  Przedmioty poprzedzające

   

  brak

   

   

   

  Kod

  Cele przedmiotu

  C-1

  Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu prawa karnego, cywilnego, autorskiego i administracyjnego związanymi z szeroko rozumianą informatyką.

  C-2

  Zapoznanie studenta z głównych zasadami prawnymi, na których opiera się przekazywanie danych, dostęp do informacji itp. a także konsekwencje naruszenia obowiązujących w tym zakresie norm prawnych, z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE.

  C-3

  Wskazanie słuchaczowi aktualnych źródeł prawa dotyczących omawianych tematów wg stanu na dzień prowadzonego wykładu - zapoznanie studenta z miejscami publikacji aktów prawnych, nabycie umiejętności wyszukiwania aktualnych źródeł prawa i korzystania z podstawowych aktów prawnych dotyczących omawianych dziedzin prawa.

  C-4

  Wskazanie metod zastosowania subsumpcji typowych stanów faktycznych do obowiązujących norm prawnych.

  C-5

  Nabycie przez studenta umiejętności oraz wykształcenie postaw kierowania się zasadami prawa dla jego poszanowania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych związanych m.in. z dostępem do informacji, przetwarzaniem danych itp.


   

   

   

   

   

  Kod efektu

  Efekty kształcenia przedmiotu

  Odniesienie do efektów kierunkowych (kod)

  Sposób pomiaru osiągnięcia przedmiotowego efektu kształcenia

  Forma zajęć

  EP-1

  Przyswojenie podstawowych zasad prawnych, pojęć i instytucji z zakresu cywilnego, autorskiego, administracyjnego, umożliwiającym analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych, oraz przyswojenie zasad  funkcjonowania prawa w Polsce.

  K1P_W09
  K1P_W12

  ZP - Zaliczenie pisemne

  K - konwersatorium

  EP-2

  Zrozumienie procesu subsumpcji typowych stanów faktycznych do obowiązujących norm prawnych (aktualnych źródeł prawa) dotyczących omawianych tematów wg stanu na dzień prowadzonych zajęć oraz nabycie umiejętności kierowania się zasadami prawa dla jego poszanowania przy podejmowaniu decyzji.

  K1P_U05

  OP - Opracowanie projektu

  K - konwersatorium

  EP-3

  Rozumie korzyści jakie daje postępowanie etycznie w ramach wyznaczonych ról zawodowych i społecznych oraz wykazuje niezbędną społeczną wrażliwość,  jest świadom zagrożeń związanych z Internetem i biznesem informatycznym uwzględniając także aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

  K1P_K05
  K1P_K06

  OS - Obserwacja studentów podczas zajęć
  AZ - Aktywność podczas zajęć

  K - konwersatorium

   

   

   

  CZĘŚĆ 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

   

   

   

   

  Kod

  KONWERSATORIA treści

  Liczba godz.
  S

  Liczba godz.
  NS

  K-1

  Elementy prawa karnego - przestępstwa komputerowe:
  a. szpiegostwo komputerowe
  b. oszustwa komputerowe
  c. sabotaż komputerowy
  d. inne przestępstwa.

  5

  3

  K-2

  Cywilno-prawne aspekty informatyki (zawieranie umów, dokumenty itp.):
  - umowa dostępu do sieci i transmisji danych
  - umowy o świadczenie usług, umowy z dostawcami informacji, umowy o prowadzenie reklamy
  - podpis elektroniczny
  - zawieranie umów drogą elektroniczną.

  4

  2

  K-3

  Prawa autorskie:
  - autorskie prawa niemajątkowe
  - autorskie prawa majątkowe ( umowy licencyjne)
  - dozwolony użytek
  - programy komputerowe w prawie autorskim
  - programista jako twórca
  - zwielokrotnianie programu a tworzenie kopii zapasowej
  - rozpowszechnianie i modyfikacja programu
  - ochrona baz danych
  - ochrona praw autorskich w konwencjach międzynarodowych
  - ochrona innych praw niematerialnych np. znaki towarowe.

  4

  2

  K-4

  Możliwości wykorzystania informatyki w postępowaniu administracyjnym:
  - prawo człowieka do dostępu do informacji oraz ochrona danych
  - ochrona danych osobowych
  - dostęp do informacji publicznej – zakres i uprawnienia
  - załatwianie spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu,
  - cyfrowy „urząd” w Internecie.

  2

  1

  Razem:

  15

  8

   

   

   

   

  Kod

  KONSULTACJE

  Liczba godz.
  S

  Liczba godz.
  NS

  KN

  Udzielanie odpowiedzi na pytania, które zadają studenci. Indywidualne omawianie ze studentami interesujących ich problemów z obszaru przedmiotu, pogłębienie interesujących danego studenta tematów, omawianych w trakcie zajęć, wyjaśnienie niejasnych pojęć i zjawisk.

  8

  3

  Razem:

  8

  3

   

   

   

   

   

   

   

  Metody dydaktyczne

  Kod metody

  Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

  M-1

  Studia (analizy) przypadków

  M-4

  Praca z podręcznikiem

  M-7

  Praca nad projektem

  M-8

  Konsultacje

  M-9

  Dyskusja

  M-10

   

   

   

   

  Obciążenie studenta

  Nakład pracy studenta – bilans punków ECTS

  STACJONARNE

  NIESTACJONARNE

   

  ogółem

  zajęcia praktyczne

  ogółem

  zajęcia praktyczne

  Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów (godziny kontaktowe)

  K - konwersatorium (omawianie kazusów i case study opartych na  rzeczywistych przykładach pochodzących z praktyki prawniczej)

  15

  10

  8

  5

  KN - konsultacje

  8

  0

  3

  0

  Z - zaliczenie

  2

  0

  2

  0

  razem:

  25

  10

  13

  5

  Samodzielna praca studenta

  Przygotowanie do zajęć (analiza kazusów i case study opartych na  rzeczywistych przykładach pochodzących z praktyki prawniczej omawianych na zajęciach)

  5

  5

  10

  10

  Przygotowanie do zaliczenia

  5

  0

  10

  0

  Studia nad literaturą

  5

  0

  7

  0

  Praca nad projektem (rozwiązywanie kazusów i case study opartych na rzeczywistych przykładach pochodzących z praktyki prawniczej)

  10

  10

  10

  10

  razem:

  25

  15

  37

  20

  Sumaryczne obciążenie pracą studenta

  50

  25

  50

  25

  Punkty ECTS za przedmiot

  2,0

  1,0

  2,0

  1,0

  Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi (liczba godzin)

  25

  25

   

   

   


  CZĘŚĆ 5. KRYTERIA OCENY

  Uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest po zrealizowaniu wszystkich efektów przedmiotowych w stopniu, co najmniej dostatecznym.

  Kod efektu

  kształcenia przedmiotu

  Waga w ocenie ostatecznej

  przedmiotu w %:

  Kryteria oceny

  EP-1

  50%

  3,0- Zna podstawowe  pojęcia i  potrafi i rozróżnić;
  3,5- Jw. +Potrafi zdefiniować pojęcia i instytucje oraz zasady prawne ;
  4,0- Jw. +Potrafi nie tylko zdefiniować, ale rozumie je na przekładach praktycznych;
  4,5 - Jw. +Potrafi rozwiązać proste zagadnienia problemowe;
  5,0- Jw. + Potrafi rozwiązać proste kazusy

  EP-2

  40%

  3,0-Zna podstawowe pojęcia, organy i instytucje oraz potrafi je rozróżnić;
  3,5- Jw. + Potrafi zdefiniować pojęcia i instytucje oraz zasady prawne;
  4,0- Jw.+ Potrafi nie tylko zdefiniować, ale rozumie je na przekładach praktycznych;
  4,5 Jw. + Potrafi rozwiązać proste zagadnienia problemowe wraz z określeniem zasad odpowiedzialności i konsekwencji nie-przestrzegania prawa;
  5.0 - Jw. +Potrafi rozwiązać proste kazusy

  EP-3

  10%

  osiągnął w stopniu dostatecznym (3,0): Minimalne zrozumienie oraz respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne
  osiągnął w stopniu plus dostatecznym (3,5): Częściowe zrozumienie oraz częściowe respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne
  osiągnął w stopniu dobrym (4,0): Pełne zrozumienie i częściowe respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne
  osiągnął w stopniu plus dobrym (4,5): Pełne zrozumienie i respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne
  osiągnął w stopniu bardzo dobrym (5,0): Pełne zrozumienie i respektowanie właściwej postawy i zachowań w rozwiązywaniu problemów uwzględniających aspekty prawne oraz  pozytywne wpływanie na postawy i zachowania innych słuchaczy.

  Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest, jako suma ocen cząstkowych otrzymanych za osiągnięcie każdego z powyższych kryteriów przemnożonych przez przypisaną im wagę w następujący sposób:

  Zgodnie z Regulaminem Studiów WSEI, student otrzymuje do indeksu wpisy odpowiadające osiągnięciu efektów przypisanym do wszystkich form zajęć przedmiotu. Jeśli przedmiot realizowany jest, jako:

  1.     wykład + konwersatoria oraz

  2.     wykład + ćwiczenia (laboratoria) -> w pierwszej kolejności zaliczane są konwersatoria (albo odpowiednio ćwiczenia / laboratoria) a ocena ostateczna jest wyliczona zgodnie z wagami opisanymi powyżej

  3.     konwersatoria + ćwiczenia (laboratoria) -> w pierwszej kolejności zaliczane są ćwiczenia / laboratoria a ocena ostateczna wpisywana jest przez prowadzącego konwersatoria po jej wyliczeniu zgodnie z wagami opisanymi powyżej
   


   

   

   

  CZĘŚĆ 6.  LITERATURA PRZEDMIOTU

  Podstawowa

  LP-1

  Podrecki P. (red.), „Prawo Internetu”, Wydawnictwo: LexisNexis, Warszawa 2004

  LP-2

  Michniewicz G., „Ochrona własności intelektualnej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016

  LP-3

  Golat R., „Prawo autorskie i prawa pokrewne”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

  LP-4

  Golat R., „Prawo autorskie: Komentarz dla praktyków”, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o. Gdańsk, Gdańsk 2008

  LP-5

  Wybrane zagadnienia z zakresu aktów prawnych: Konstytucja RP, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo autorskie – wraz z ew. komentarzami.

  LP-6

  Prawo internetu - Teksty Ustaw Becka- wprowadzenie dr Przemysław Polański. Stan prawny: 17 września 2013 r. Rok: 2013 (wybrane zagadnienia).

  LP-7

  Prawo internetu. Zbiór aktów prawnych

  Flisek Aneta, Żelazowska Wioletta Wydawca: C.H. BECK

  Rok : 2014

  LP-8

  Prawo dla twórców internetowych Witońska-Pakulska Agnieszka Wydawnictwo: Helion

  Rok wydania: 2017

   

   

   

   

  Uzupełniająca

  LU-1

  Szpor G., Wiewiórowski W., „Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

  LU-2

  Szpor G., „Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011

  LU-3

  Radwański Z.,„ Prawo Cywilne: część ogólna”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015

  LU-4

  Chmiel A., „Przestępstwa z wykorzystaniem komputera”, „Palestra” Nr 10/91

  LU-5

  Chmiel A., „Co informatyk o prawie wiedzieć powinien”, Radca Prawny nr 131, listopad 2012

  LU-6

  Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym

  Radoniewicz Filip Rok wydania: 2016 Wolters Kluwer

   

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej

  data

   

  podpis

   

   


 • (0)
 • Prowadzący: Lupa-Wójcik Iwona

  Seminarium dyplomowe dr Iwony Lupy-Wójcik

  Niniejszy kurs przygotowany został dla seminarzystów dr Iwony Lupy-Wójcik. 

 • (0)
 • Prowadzący: Kil Krzysztof

  Seminarium FiR 2019_2020

  Kurs przeznaczony dla moich seminarzystów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku akademickim 2019_20

 • (0)
 • Prowadzący: Kil Krzysztof

  Bankowość 2019_2020

  Kurs przeznaczony dla studentów I roku kierunku Finanse i Rachunkowość studiów niestacjonarnych I stopnia.

 • (0)